You are here

Studia z zakresu ochrony środowiska - dla kogo

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/asepaleco.org/includes/menu.inc).
Wyraz „eko­logia” nieobce jest na­wet przedsz­ko­lakom, dokładnie se­gregującym od­pad­ki, pa­miętającym o precyzyjnym zakręca­niu wo­dy w kranie lub uczest­niczącym w corocznych ak­cjach porządkowania globu. Prężnie ro­z­wijający się przemysł, bo­om samochodowy a także bezkarne ko­rzystanie z zasobów przy­ro­dy spowodowały bezdyskusyjne, ne­ga­tyw­ne zmiany w śro­dowisku przy­rod­ni­czym. Razem z ro­z­wojem cywilizacji postępuje zanieczyszczenie po­wie­trza, wo­dy i gle­by.

Ochrona środowiska
Author: onnola
Source: http://www.flickr.com
Specjalistów, którzy podejmują w praktyce zagadnienia po­prawy stanu środowiska (Polecamy doradztwo z zakresu ochrony środowiska) a także jego do­sto­so­wania do wymogów Wspólnoty Eu­ro­pej­skiej przy­go­to­wują uczelnie na kie­run­ku och­ro­na śro­dowiska. Och­ronę przyrody można stu­dio­wać na uniwer­sy­tetach, uczel­niach tech­nicz­nych oraz w nie­publicz­nych wyższych szkołach. Na każdej ze szkół będzie nie­co in­ny profil ksz­tałcenia. Stu­dia są interdyscyplinarne, niosą wiedzę z obszaru biologii, eko­logii, fi­zyki, in­for­ma­ty­ki oraz prze­twarzania da­nych, oraz pod­staw kon­struk­cji oraz inżynier­skich tech­nologii związa­nych z och­roną śro­dowiska. Och­ro­na śro­dowiska jest sferą nadzwyczaj obszerną, skutkiem tego ofer­ta specjal­ności również jest bar­dzo sze­ro­ka.Kie­runek jest nader interdyscyplinarny. Każdy będzie się mu­siał zmie­rzyć z ana­lizą ma­tema­tyczną, chemią. Większa część z zo­ologią, tok­sy­ko­logią. No i będzie wiele przed­miotów specjalistycznych, za­leżnych od rodzaju sz­koły wyższej oraz wy­branej w ramach kie­run­ku specjalizacji . Śro­dowisko firm z branży och­ro­ny śro­dowiska jest ogromnie hermetyczne. Ogromnie trudno się do nich do­stać, można spróbować w okresie stu­diów od­być tam staż.

Ażeby być specja­listą ds. och­ro­ny śro­dowiska trze­ba mieć wieloletnie doświadczenie. To w rzeczy samej ro­z­legła dziedzina, wy­ma­gająca wie­dzy i doświad­cze­nia. Prócz wykładów oraz ćwi­czeń w pro­gra­mie uczelni jest wie­le ćwi­czeń labo­rato­ryj­nych (labo­rato­ria bio­logicz­ne, zo­ologicz­ne, mo­nito­rin­gu śro­dowiska, bio­logii sa­nitar­nej oraz wie­lu in­nych), zajęcia pro­jek­to­we i te­renowe.

Studenci od­bywają obligatoryjne prak­ty­ki, przykłado­wo w par­kach krajobrazowych, cen­trach edu­ka­cji eko­logicz­nej, wo­do­ciągach miej­skich, stacjach sa­nitar­no-epide­mio­logicz­nych (sprawdź więcej).

To jest bardzo interesująca tematyka i dobrze byłoby ją poznać dokładniej, zatem bez zwłoki sprawdź szczegóły w źródle (http://www.kret-malepszy.pl/kruszywa), który znajduje się tu.

Absolwenci owego kierunku ciągle muszą się doszkalać wpisując przykładowo w przeglądarkę hasło: gospodarka odpadami szkolenie.